11. Juridisch Advies Friesland: algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. Jacques de Jong Juridisch adviseur, hierna te noemen de opdrachtnemer, is een eenmanszaak.
2. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand, dan nadat de opdracht door de opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard. Alle opdrachten van cliënten, hierna te noemen opdrachtgever worden aangemerkt als aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht, die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De betreffende opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, zoals bijvoorbeeld ingeschakelde koeriers en deurwaarders.
3. Opdrachtgever is bevoegd de opdracht te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk is of er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schaden en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan, aan opdrachtgever.
4. In ieder geval bij aanvang van de werkzaamheden is – normaliter - een voorschot verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk is van de aard en de omstandigheden van de zaak. Het voorschotbedrag zal pas worden verrekend met de einddeclaratie. In bijzondere gevallen kan van deze voorwaarde worden afgezien.
5. De werkzaamheden die de opdrachtnemer in het kader van een overeenkomst van opdracht uitvoert, worden, behoudens andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken, in rekening gebracht op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke, dan wel overeengekomen uurtarief (het honorarium), verhoogd met eventuele kosten van derden (belaste en / of onbelaste verschotten) en reiskosten. Indien in het kader van één opdracht ten behoeve van meerdere opdrachtgevers werkzaamheden worden verricht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaraties.
6. De betreffende opdrachtnemer is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door hem vastgestelde uurtarieven. In ieder geval worden de uurtarieven jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers.
7. De betreffende opdrachtnemer declareert, behoudens andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken zijn werkzaamheden iedere twee maanden en hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtnemer is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten indien enige betalingstermijn zonder gegronde, schriftelijk meegedeelde reden wordt overschreden. Indien de opdrachtnemer invorderingsmaatregelen neemt, zal de debiteur ten minste 7% (van het betreffende declaratiebedrag) aan invorderingskosten verschuldigd zijn.
8. Opdrachtgever heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering "cover nvra", Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de som van de declaraties over een periode van 6 maanden voorafgaande aan het moment waarop de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is komen vast te staan.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9. Op iedere overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden bevoegd.