12. Juridisch Advies Friesland: blog

Blog 1: 1 mei 2020

Wellicht vraagt u zich af waarom ik uit de sociale advocatuur ben gestapt en mezelf nu profileer als juridisch adviseur. Onderstaande link verwijst u naar een interview, waaraan ook ik heb meegewerkt, waarin u de reden (deels) kunt lezen.  

 

Blog 2: 14 mei 2020

duur partneralimentatie 

Veel cliënten klagen over de duur van de partneralimentatie. Op grond van de wet bedroeg deze tot 1 januari 2020 – uitzonderingen daargelaten - twaalf jaar.

Na vele jaren van overleg in de Tweede Kamer, heeft de Eerste Kamer op 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie met als ingangsdatum 1 januari 2020. Op deze datum wordt de twaalf jaar verkort tot maximaal vijf jaar.

 

Waarom wijziging van de alimentatietermijn?

De indieners van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn van oordeel dat de termijn van twaalf jaar onrechtvaardig is en partners belemmert om na een scheiding een eigen leven op te bouwen. Ook zou de lange duur niet goed zijn voor de economische zelfstandigheid van de alimentatiegerechtigde. De nieuwe wet beoogt evenwicht te scheppen tussen de positie van de alimentatiegerechtigde (de ontvanger)  en de alimentatieplichtige (de betaler), waardoor de voormalige partners in staat zijn om sneller met hun leven en met een eventuele nieuwe partner verder te gaan.   

 

Geldt de nieuwe termijn voor iedereen?

Neen, de nieuwe wet geldt alleen voor verzoeken tot echtscheiding, die na 1 januari 2020 worden ingediend. Voor verzoeken tot echtscheiding ingediend voor deze datum verandert er dus niets. Ook lopende alimentatieverplichtingen blijven qua duur onveranderd.

Het kan in uw belang zijn om als alimentatiegerechtigde voor 1 januari 2020 een verzoek tot echtscheiding in te dienen of als u alimentatieplichtige bent na 1 januari 2020.  

 

Uitzonderingen op de hoofdregel

De Wet Herziening Partneralimentatie heeft als hoofdregel een maximale partneralimentatie duur van vijf jaar. De wet kent een drietal uitzonderingen op de hoofdregel, namelijk:        

1.Langdurige huwelijken: als op het tijdstip van indienen van het verzoek tot echtscheiding het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd, dan eindigt de alimentatieverplichting bij het bereiken van de AOW-leeftijd.     

2.Partners met jonge kinderen: bij gezinnen met jonge kinderen loopt de verplichting tot betaling van partneralimentatie door tot het tijdstip waarop het jongste uit het huwelijk geboren kind twaalf jaar is geworden. De partneralimentatie kan in dit geval dus maximaal twaalf jaar duren.  

3.Alimentatiegerechtigde is ouder dan vijftig jaar: de alimentatieduur voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder, waarvan het huwelijk minimaal vijftien jaar heeft geduurd, wordt verlengd tot maximaal tien jaar.

Uitgaande van de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2020 geldt dit voor alimentatiegerechtigden die op of voor 1 januari 1970 zijn geboren. In de wet is deze datum als zodanig opgenomen, zodat de groep alimentatiegerechtigden die op deze overgangsregeling een beroep kan doen jaarlijks kleiner wordt en uiteindelijk na verloop van enkele jaren  zal verdwijnen.  

 

Hardheidsclausule

De wet kent een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Als beëindiging van de alimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan de rechter op verzoek alsnog verlenging van de alimentatieduur vaststellen. De alimentatiegerechtigde die tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ernstig ziek is geworden zou bijvoorbeeld een beroep op deze clausule kunnen doen.      

 

Blog 3: 14 januari 2021 

Percentage alimentatie indexering 2021

Alimentatie wordt ieder jaar verhoogd met een bepaald percentage. Deze verhoging noemt men de indexering.

Voor 2021 bedraagt het percentage van de indexering alimentatie 3%. Dit betekent dus dat het bedrag dat het afgelopen jaar betaald werd, vanaf 1 januari 2021 wordt verhoogd met 3%. 

 

Blog 4: 12 januari 2023

Percentage alimentatie indexering 2023

Voor 2023 bedraagt het percentage van de indexering alimentatie 3,4%. Dit betekent dus dat het bedrag dat het afgelopen jaar betaald werd, vanaf 1 januari 2023 wordt verhoogd met 3,4%