4. Juridisch Advies Friesland: omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een belangrijk onderdeel van het bestuursrecht.

Onder deze vergunning vallen een groot aantal projecten op het gebied van onder meer bouwen, slopen en milieu. De omgevingsvergunning komt uit de op 1 oktober 2010 in werking getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en vervangt onder meer de daarvoor bestaande bouw-, milieu- en sloopvergunning. Bent u het niet eens met de aan u verleende of met de aan uw buren verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen opkomen door middel van een bezwaar- en of beroepschrift. Een bezwaar- of beroepschrift dient de gronden te bevatten waarop uw bezwaar rust. Naast gronden gebaseerd op wet- en regelgeving, kan ook een beroep worden gedaan op de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze beginselen geven kort gezegd aan wanneer het handelen van de overheid nog correct te noemen is. Voorbeelden van deze beginselen het zorgvuldigheids-, motiverings-, vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. Alhoewel u in het bestuursrecht uw belangen zelf zonder advocaat kunt verdedigen, is het verstandig om gelet op de complexiteit van dit rechtsgebied, een advocaat te raadplegen.

Ook het sociaal zekerheidsrecht valt onder het bestuursrecht. Een onderdeel daarvan zijn bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet (voorheen Algemene bijstandswet).

Voor deze zaken geldt eveneens het hiervoor vermelde met betrekking tot bezwaar- en beroepschriften.